Maribor +IBM- Predstavili pobudo za poimenovanje letali+AWEBDQ-a po Edvardu Rusjanu

ZS+AWA-DI BO SODELOVALO Z RAZSTAVO O BRATIH RUSJAN
Slavnost z letalskim mitingom bo na sporedu 14. in 15. junija 2008


Piazza del Castello con la statua di San Floriano
Glavni mestni trg s ku+AX4-nim znamenjem
La vite pi+APk- vecchia del mondo che ha circa 400 anni
Najstarej+AWE-a trta na svetu. Stara je prib. 400 let

FOTOGRAFIJE

V prostorih letali+AWE-ke  bli+AX4-ajo+AQ0-o


V prostorih letali+AWE-ke zgradbe aereodroma v Mariboru, je v torek potekala dobro obiskana tiskovna konferenca v zvezi z bli+AX4-ajo+AQ0-o se ve+AQ0-jo mednarodno letalsko prireditvijo. Pred kakim tednom je namre+AQ0- vlada republike Slovenije izoblikovala predlog, da bi letali+AWEBDQ-e v drugem najve+AQ0-jem slovenskem mestu poimenovali po pionirju slovenskega letalstva, Gori+AQ0-anu Edvardu Rusjanu. Za to prilo+AX4-nost nameravajo mariborski letalski krogi, vladne slu+AX4-be, vojska, javne in uprave in razne veje gospodarstva pripraviti velik letalski miting mednarodnih razse+AX4-nosti, ki bo na +AWA-tajersko br+AX4-kone priklical veliko obiskovalcev. Ob vsem tem pa ne gre prezreti dejstva, da so v odboru, ki pripravlja letalsko prireditev, poiskali tudi stik z zamejstvom, predvsem v Gorici. Zaprosili so za sodelovanje pri pripravi nekaterih delov te izjemno zahtevne, vendar odmevne pobude. Do nas so mariborski priredidelji pri+AWE-li preko spletne strani SLOSPORT, v kateri so o bratih Rusjan na+AWE-li precej podatkov, ki jih bodo uporabili pri +AQ0-imbolj ob+AWE-irni predstavitvi za+AQ0-etkov letalstva na Slovenskem. Gori+AWE-ki sede+AX4- Zdru+AX4-enja slovenskih +AWE-portnih dru+AWE-tev v Italiji (ZS+AWA-DI) namre+AQ0- razpolaga z zelo bogatim arhivom o +AX4-ivljenju in delu bratov Rusjan. Vse to fotografsko in dokumentarno gradivo je bilo ni+AQ0-kolikokrat osnova za marsikatero dobro obiskano razstavo, predavanje, simpozij, pa tudi za pisanje marsikatere knjige o obdobjih pionirstva v letenju. Ne gre niti prezreti dejstva, da so prav na podlagi prizadevanj ljudi iz ZS+AWA-DI, Edvarda Rusjana, njegovega brata Jo+AX4-eta in nasploh pomembno vlogo, ki jo je Gorica odigrala v zgodovini letalstva, spoznali tudi me+AWEBDQ-ani italijanske narodnosti. V italijanskem jeziku je v zadnjih letih iz+AWE-lo ve+AQ0- knjig in +AQ0-asopisnih +AQ0-lankov, v katerih sta brata Rusjan na+AWE-la svoje pravo mesto. V prej+AWE-njih desetletjih se to ni dogajalo, tako da smo Rusjana poznali le Slovenci.
Mariborske tiskovne konference se je udele+AX4-il tudi predstavnik ZS+AWA-DI, ki se je v svojem posegu zahvalil za povabilo in izrazil po+AQ0-a+AWEBDQ-enost, da bo drugo letali+AWEBDQ-e v Sloveniji nosilo ime po pomembnem Gori+AQ0-anu. Iznesel je tudi pripravljenost na sodelovanje, ki se bo br+AX4-kone odra+AX4-alo v pripravi dokumentarne razstave o likih Edvarda in Jo+AX4-eta Rusjana. Predstavnik ZS+AWA-DI je tudi predlagal, da bi se ime objekta ne omejilo le na Edvarda Rusjana, temve+AQ0- da bi se letali+AWEBDQ-e poimenovalo po Bratih Rusjan. Letalski miting s slavnostnim poimenovanjem letali+AWEBDQ-a bo na sporedu 14. in 15. junija letos. Svojo prisotnost so +AX4-e potrdile letalske voja+AWE-ke in akrobatske skupine iz +AWE-tevilnih dr+AX4-av s prikazom sodobnih pa tudi zgodovinskih letal. Skratka, +AWE-lo naj bi za letalsko predstavo, ki je v Sloveniji najbr+AX4- +AWE-e ni bilo in bo prav gotovo primogogla k  razpoznavnosti mlade dr+AX4-ave. Br+AX4-kone nam bo tudi zamejcem v velik ponos, +AQ0-e bomo tudi mi prispevali del+AQ0-ek na+AWE-ih prizadevanj k uspehu velike mednarodne m, kianifestacije. 

VIP - 12.3.2008


 
 
 

Kopija letala EDA 1, ki visi pod stropom glavne hale letali+AWEBDQ-a v Mariboru